هسته مرکزی

رسول رجایی

مدیرعامل مرکز

عهدیه آتشی

هم بنیانگذار و قائم مقام مرکز

فاطمه نیکخو

مدیر پروژه

دکتر شهروز شریعتی

رئیس هیئت مدیره و مشاور مرکز