چرایی:

ایجاد این کندو در راستای علم‌سنجی، هدایت‌گری، ایده‌بانی و آینده‌پژوهی است.

چیستی:

این کارگروه مرکز مشاوره شهر دانش است؛ نوع خدمات این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه می‌شود؛ حقوقی، داده، آمار، علم‌سنجی، کسب و کار.

چگونگی:

هدف اصلی شهر دانش این است که واسطه ای بین جامعه و دولت از طریق دانشگاه ایجاد کند. به همین خاطر این کندو به طور خاص هدف خود را متمرکز بر مردم محوری قرار داده است.

و علاوه بر آن ویژگی خود تکمیلی دارد. یعنی در نوع خدمات و محتوای رشته‌ای کندوها با توجه به خدماتی که ارائه می‌دهند مکمل همدیگر‌اند و سعی دارد همه احتیاجات شهروندان را در خود شهر پاسخگو باشد.

چرایی:

علت ایجاد این کندو علم سنجی، هدایت گری، ایده بانی و آینده پژوهی است.

چیستی:

این کارگروه مرکز مشاوره ی شهر دانش است؛ نوع خدمات این مرکز در حوزه های مختلف ارائه می شود؛ حقوقی، داده، آمار، علم سنجی، کسب و کار

چگونگی:

هدف اصلی شهر دانش این است که واسطه ای بین جامعه و دولت از طریق دانشگاه ایجاد کند. به همین خاطر این کندو به طور خاص هدف خود را متمرکز بر مردم محوری قرار داده است.

و علاوه بر آن ویژگی خود تکمیلی دارد. یعنی در نوع خدمات و محتوای رشته ای کندوها با توجه به خدماتی که ارائه می دهند مکمل همدیگر اند و سعی دارد همه ی احتیاجات شهروندان را در خود شهر پاسخگو باشد.