دانش پارک (sciencity) ، اولین مرکز شتابدهی و تسهیل‌گری نسل نوین دانشگاهی در ایران است که با هدف توسعه و تقویت زیرساخت تحقق دانشگاه‌های جامعه محور تأسیس شده است. این سازمان نوپا، برآمده از تجربیات یک دهه از گروه دانشجویان و دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته­های متنوع دانشگاه‌های تراز اول کشور و فعالین تشکل­های علمی- فرهنگی است که قصد دارد نهاد علمی نوآورانه «مرکز شتابدهی و تسهیلگری نسل نوین دانشگاهی در ایران» را با ترسیم شهرک علمی «شهر دانش» تأسیس و اجرا نماید.

«دانش‌پارک» در پی آن است که از طریق الگوسنجی و مطالعه سازمان‌های علمی موفق و تراز اول دنیا و با نگاه درون‌زا، زیست‌بوم کارآفرینی فرهنگی یگانه‌ای به‌وجود آورد که در آن، تمامی حلقه‌های آن زیست‌بوم همچون شاهراه‌های یک محیط شهری، تصویر و تجسم زیبایی از آن محیط ارائه می‌نماید. در این نمای خلاقانه و به‌هم‌تنیده علمی،‌ انتظارات و دغدغه‌های علمی- فرهنگی در کنار ابزارهای فناورانه روز دنیا قرار می‌گیرد تا بتواند منجر به تولید دستاوردهای ممتاز و در نهایت تولید ثروت و ارزش گردد که سرآمدی کشور را در حوزه صنایع خلاق تضمین می­نماید.

این مرکز در نقش رسانه­ای واسط در جهت نهادینه‌سازی کارکردها و مأموریت‌های نرم دانشگاه‌های جامعه‌محور در قالب مدل کندوی دانش به صورت هم‌تکمیلی در حال انجام رسالت خویش است. نوآوری‌های اجتماعی و رویکردهای خلاقانه در پرداختن به زمینه‌های آموزش، پژوهش، تصویرسازی و مستندسازی، تحلیل‌داده، ترجمه و نشر، تولید و تجاری‌سازی کالاهای علمی و فرهنگی بومی و بخش بین‎الملل (انتقال فن و دانش) در این مرکز برنامه‌ریزی شده است.

چشم انداز

تأسیس اولین مرکز شتابدهی و تسهیلگری نسل نوین پژوهش‌های دانشگاهی به عنوان نهاد واسط میان مراکز علمی و مردم در سطح ملی به منظور توسعه و نوآوری دانش با شعار علم برای همه، همه برای توسعه

مأموریت

مأموریت بنیاد ملی نوآوری و توسعه نسل نوین سازمان­های علمی در ایران، فراهم کردن کالاها و خدماتی علم بنیاد، فرهنگ بنیاد، نوآور و در عین حال عمومی و جامعه محور برای مشتریان است. این کالاها و خدمات علمی- فرهنگی که در عین تخصصی بودن، کاربرانی به گستردگی تمام اقشار جامعه خواهند داشت، می­توانند با رویکرد علم گستری و جامعه محوری نیاز روزافزون نهادهای علمی، اجتماعی و سیاسی کشور را در زمینه کاربردی شدن علوم در جهت توسعه بومی و درون­زا، سیاست­گذاری نهادهای علمی، رسیدن به بالاترین نرخ سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندی و افزایش کارایی سیستم سیاسی- اداری کشور، تأمین کنند.

ارزش­های بنیادین

  1. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورى جامعه محور: با توسعه فناوری ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮدم را ارﺗﻘﺎ میﺑﺨﺸﻴﻢ؛
  2. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻧﻮآورى: توجه به نوآوری در محصولات و خدمات برآمده از مراکز علمی، دانشگاهی و فرهنگی باعث توسعه صنایع خلاق می­شود؛
  3. ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﻴﺖ: از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی برآمده از دانش روز دنیا در آﻣﻮزش ﻧﺴﻞﻫﺎی آینده ﻛﺸﻮر، ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری آنﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ایجاد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﻰ مناسب آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ؛
  4. ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻰ و ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت: از طریق متمرکز شدن بر ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ایجاد کسب­وکارهای نوپای حوزه ترویج علم و ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت و اوﻟﻮﻳﺖدادن ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز دنیا، ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻰ و ﺧﻠﻖ ﺛﺮوتِ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روحی و جسمی را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﻘﺎ ببخشیم؛
  5. جامع و هم تکمیل بودن: ما سعی کرده­ایم در دو حوزه کلان، جامع و هم­تکمیل بودن بخش­های مختلف عملکردی­مان را نسبت به رقبای­مان نشان دهیم:
  • هم­ تکمیلی در تقسیم بندی رشته‌های دانشگاهی و رعایت متوازن توجه به رشته‌های مختلف زیر شاخه فناوری‌های سخت و نرم، هم‌پیوندی علوم انسانی، هنر و فناوری
  • هم تکمیلی در عملکرد و شرح وظایف، در راستای تکمیل چرخه از ایده تا خلق ثروت و ارزش با هدف توسعه کسب­وکارهای نوپای مردم محور؛
  1. پویایی: قابلیت پیاده‌سازی مدل در سطح کارگروه‌ها/استارتاپ­ها؛
  2. محصول‌محوری: یکی از مهم­ترین ارزش­های بنیادین ما این است که در کنار مفهوم‌پردازی دانشگاه جامعه­محور، بروندادهای اقتصادی آن را نیز به صورت محصولات فرهنگ بنیاد خلاق از جمله کالاهای سمعی و بصری نوظهور ارائه می­دهیم؛
  3. علم گستری و جامعه محوری: با تلفیقی از ایده­های نوآورانه بومی و روش­های نوین بین­المللی سعی در گسترش علم به زبان عموم داریم.