چرایی:

مأموریت این کارگروه مسئله‌محوری، بحران‌زدایی و توسعه علم است.

چیستی:

این کندو الگوی‌های موجود را بررسی و تجزیه و تحلیل نموده و الگوی بهینه را پیشنهاد می‌دهد (الگوسنجی). همچنین ترازبندی و سنجش‌اثر و ارزیابی کیفیت عملکرد از جمله کارکردهای این کندو می‌باشد.

منجر به قطب‌بندی دانش می شود. و الگوی شماتیک کلی به ما می دهد که پژوهش های موجود در جامعه چه هستند. (برای راحتی مخاطب پژوهش‌ها) که باعث می شود ایجاد مسأله جدید می‌شود و به پژوهش‌ها عمق بیشتری می‌دهد و کلیشه‌های غیر مفید را حذف می‌کند.

دانش را نوآورانه‌تر و خلاقانه‌تر می‌کند. دسترسی مرکز و پیرامون را کم می‌کند و مسائل  را جزئی و تخصصی و عمیق می‌کند.

چگونگی:

  • سنجش اثر؛
  • ارائه الگوی بهینه دانش؛
  • سنجش اثر کاربری و سازمانی؛
  • پایش مسائل و بحران‌های ‌روز سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه؛
  • مدل‌سازی دانشگاه‌های نسل نوین علمی در جهان؛
  • تدوین نقشه راه آینده مراکز علمی و فناوری.